Header Ads

ຜົນສອບເສັງເຂົ້າສະຖາບັນວິຈິດສິນແຫ່ງຊາດ ສົກປີ 2015-16- ແຈ້ງຜົນການສອບເສັງເອົານັກສຶກສາປີທີ 1 ຂອງສະຖາບັນວິຈິດສິນແຫ່ງຊາດເຂົ້າຮຽນໃນສົກສຶກສາ 2015-2016 ( ຜ່ານທັງໝົດ ).
- ໃຫ້ນັກສຶກສາທີ່ມີລາຍຊື່ດັ່ງລຸ່ມນີ້ມາສະເໜີໂຕເຂົ້າຮຽນ ທີ່ຫ້ອງການບໍລິຫານ-ການເງິນ ສວຊ. ເລີ່ມແຕ່ວັນພຸດ ທີ 16/09/2015 - 24/09/2015.
- ວັນສຸກ ທີ 25/09/2015 ຈະເປີດປະຖົມນິເທດແຕ່ລະສາຍວິຊາຂອງວິຈິດສິນໃຫ້ນັກສຶກສາປີໜຶ່ງທັງໝົດ. ( ຫ້າມຂາດ )

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໂທ: 98191918

No comments

Powered by Blogger.