Header Ads

ແຈ້ງການລົງທະບຽນເຂົ້າຮຽນທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສົກປີ 2015-16


ແຈ້ງການລົງທະບຽນເຂົ້າຮຽນທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສົກປີ 2015-16
ເລີ່ມລົງທະບຽນ ວັນທີ 15 ກັນຍາ 2015
ປິດລົງທະບຽນ ວັນທີ 9 ຕຸລາ 2015

ເອກະສານທີ່ຕ້ອງປະກອບມີ
1. ຊີວະປະຫວັດ ມ6 ຫຼື ມ7 ຈຳນວນ 1 ຊຸຸດ (ພະນັກງານແມ່ນຊີວະປະຫວັດ ພະນັກງານ)
2. ສຳເນົາ ປະກາສະນີຍະບັດ ມ6 ຫຼື ມ7 (ສຳລັບພະນັກງານແມ່ນ ປະກາສະນີຍະບັດຈົບວິຊາຊີບຊັນກາງ ຫຼື ອານຸປະລິນຍາ) 1 ສະບັບ
3. ສຳເນົາໃບຄະແນນ ມ6 ຫຼື ມ7 (ສຳລັບພະນັກງານແມ່ນໃບຄະແນນຈົບວິຊາຊີບຊັ້ນກາງ ຫຼື ອານຸປະລິນຍາ) 1 ສະບັບ
4. ບັດເຂົ້າຫ້ອງເສັງ ມຊ (ສຳລັບນັກຮຽນທີ່ເສັງຜ່ານ) 
5. ຮູບຂະໜາດ 3 x 4 (ຖ່າຍບໍ່ໃຫ້ກາຍ 3 ເດືອນ) ຈຳນວນ 2 ແຜ່ນ
6. ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ 1​ສະບັບ
7. ໜັງສືນຳສົ່ງກາແດງຈາກແຂວງ ຫຼື ກົມກອງ (ຖ້າເປັນພະນັກງານ ຫຼື ນັກຮຽນ ທີ່ໄດ້ຕົວເລກໃນແຜນ)

ທີ່ມາ: NUOL.EDU.LA

No comments

Powered by Blogger.