Header Ads

20 ວິທີການປະດິດຈາກ ຂວດຢາງ ທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນພາດ


ຫຼາຍຄົນອາດຈະຢາກຮຽນຮູ້ການນຳໃຊ້ສິ່ງຂອງທີ່ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ແລ້ວ ມາເຮັດໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ ແບບນຳກັບມາໃຊ້ຄືນໃໝ່ Recycle ມາຮຽນຮູ້ວິທີງ່າຍໆ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານນຳໃຊ້ຕຸກຢາງ ທີ່ບໍ່ໃຊ້ແລ້ວ ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ.


ເຄື່ອງຫົດດອກໄມ້ ອັດຕະໂນມັດ

ຕົ້ນຄິດສະມາດ

ໜານຜັກຂ້າງກຳແພງ

ບ່ອນເກັບມ້ຽນ ເຄື່ອງໃນຫ້ອງນ້ຳ

ກະປຸກທ້ອນເງິນ

ເຄື່ອງຫົດເດີນຫຍ້າ

ຫຼັງຄາຫົ່ມລົດ

ກັບຫໍ່ສິ່ງຂອງ

ບ່ອນໃສ່ອາຫານນົກ ແບບອັດຕະໂນມັດ

ໂຖປູກດອກໄມ້

ຕັ່ງນັ່ງແບບເບົາ ແລະ ປະຢັດ

ບ່ວງ

ຖ້ານໃສ່ໜັ່ງສືພິມຫຼືເອກະສານ

ກັບໃສ່ສິ່ງຂອງ

ປະດັບປະດາ

ບ່ອນປູກຜັກ ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້

ບ່ອນໃສ່ອຸປະກອນ

ຜ້າກັ້ງ

ຖ້ວຍນ້ອຍ


ອັນຫ້ອຍສາກມືຖື

ຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ:​ Balaji'

No comments

Powered by Blogger.