Header Ads

Green Hills Coffee ຕ້ອງການພະນັກງານຫຼາຍຕຳແຫນ່ງ

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ປັດຈຸບັນພວກເຮົາກຳລັງຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້: 
1. ພະນັກງານ IT 2 ຕໍາແໜ່ງ
2. ພະນັກງານ Service 3 ຕໍາແໜ່ງ
3. ພະນັກງານ ຂາຍ 2 ຕໍາແໜ່ງ
4. ພະນັກງານຝ່າຍບໍລິຫານ 1 ຕໍາແໜ່ງ


ເອກະສານຕິດຂັດ:
ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້, cover letter ເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ສຳເນົາ ສຳມະໂນຄົວ ຢ່າງລະ 1 ສະບັບ.
ສົ່ງເອກະສານໄດ້ທີ່ ບໍລິສັດພູຂຽວກາເຟ ທີ່ 157/17 ບ້ານ ຮ່ອງຄ້າ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. (ຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ໃກ້ໂຮງແຮມລືໄຊ). ໂທ: (021)-21255546 ຫຼື ສ່ົງຜ່ານ ອີເມວ: contact@greenhills.la ຫົວຂໍ້: “ຕຳແໜ່ງທີ່ຈະສະໝັກ“

Submit your CV and cover letter in English and a copy of Family book through email: contact@greenhills.la Title: ”position title“
Or submit in person at Green Hills The Coffee Company, 157/17 Hongkha Village, Chanthabouly District, Vientiane Capital, Lao PDR. Tel: (021) 255546


No comments

Powered by Blogger.