Header Ads

ໄທເອັສ ຕ້ອງການພະນັກງານຫຼາຍຕຳແຫນ່ງ

ຮັບພະນັກງານຫລາຍທ່ານ (ດ່ວນ)

* ພະນັກງານຂີ່ລົດຈັກສົ່ງເອກະສານ+ພິມເອກະສານ (ຍິງ) 1 ທ່ານ
* ພະນັກງານຂີ່ລົດຈັກສົ່ງເອກະສານ+ກວດສອບລູກຄ້າ (ຊາຍ) ຫຼາຍທ່ານ
* ພະນັກງານບັນຊີລວມ (ຍິງ) 1 ທ່ານ
(ມີປະສົບການເຮັດກັບບໍລິສັດທີ່ປຶກສາບັນຊີ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ)
* ພະນັກງານການຕະຫຼາດ-ເຊົ່າສິນເຊື່ອ (ຊາຍ-ຍິງ) ຫຼາຍທ່ານ *
* ພະນັກງານທວງໜີ້ (ຊາຍ-ຍິງ) 2 ທ່ານ *

ໂທລະສັບ 021520864-5

ທີ່ຢູ່ບໍລິສັດ
ບ້ານໜອງປາໃນ, ຖະໜົນສຸພານຸວົງ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກົງຂ້າມປະຕູຫຼັງຕະຫຼາດຊັນຈຽ
ກົງຂ້າມ ສູນແປງລົດມາດສະດາ (mazda)

No comments

Powered by Blogger.