Header Ads

ບໍລິສັດ ລາວໂມບາຍ ກູ໌ບ ຕ້ອງການເພື່ອຮ່ວມງານ


ບໍລິສັດ ລາວໂມບາຍ ກູ໌ບ ຕ້ອງການເພື່ອຮ່ວມງານທີ່ມີຄຸນນະວຸດຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ເພື່ອບັນຈຸເຂົ້າເປັນພະນັກງານປະຈຳສຳນັກງານໃຫຍ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ສາຂາ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1 ພະນັກງານບັນຊີທວງໜີ້ (AR)
2 ພະນັກງານຮັບເຄື່ອງສ້ອມ
3 ພະນັກງານຂາຍໜ້າຮ້ານ (ໂທລະສັບ)
4 ຫົວໜ້າຄຸມງານຂາຍໜ້າຮ້ານ (ໂທລະສັບ)
5 ພະນັກງານສາງ
6 ຫົວໜ້າຄຸມງານຂາຍເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ
7 ພະນັກງານຂັບລົດ
8 ພະນັກງານບຸກຄະລາກອນ
ຖ້າທ່ານສົນໃຈ ກະລຸນາສົ່ງແບບຟອມສະໝັກງານໄດ້ທີ່ ຫ້ອງການໃຫ່ຍວຽງຈັນ
ໂທ 021 254888 ຕໍ່ ຸ571
ຫຼື ສາມາດສົ່ງທາງອີ່ເມວ ໄດ້ທີ່ LMG.JobVacancies@laomobilegroup.com

No comments

Powered by Blogger.