Header Ads

ທ່ານັ່ງຖ່າຍໜັກທີ່ຖືກວິທີ ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ


ລັກສະນະການນັ່ງຖ່າຍໜັກ ທີ່ຖືກຕ້ອງ ຈາກຜົນການວິໄຈຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລສະແຕນຟອດ ແມ່ນການນັ່ງຖ່າຍແບບຢ໋ອງຢໍ້. ຫາກທ່ານນັ່ງໂຖສ້ວມຖ່າຍແບບນັ່ງ ຄວນເສີມດ້ວຍການຕັ່ງຢຽບ ເພື່ອໃຫ້ຫົວເຂົ່າສູງຂຶ້ນ ເປັນມູມປະມານ 35 ອົງສາ ດັ່ງພາບຂ້າງເທີງ.

ເພາະວ່າການທີ່ນັ່ງຖ່າຍໜັກແບບສະບາຍ ສະບາຍ ຂອງໂຖສ້ວມແບບນັ່ງຂາຢຽບເປັນມູມ 90 ອົງສານັ້ນ, ເຮັດໃຫ້ການຖ່າຍເທຍາກ ເພາະມັນໄປເຮັດໃຫ້ລຳໄສ້ສຸດ ຖືກໜີບ.

ຈາການວິໄຈເຫັນວ່າ ການນັ່ງຖ່າຍແບບສະບາຍສະບາຍ ນັ້ນເປັນສາເຫດ ໃຫ້ເກີດພະຍາດລ້ຳໄສ ແລະ ລະບົບທາງເດີນອາຫານ, ເພາະສິ່ງເສດເຫຼືອ ບໍ່ຖືກຖ່າຍເທສະດວກ.

ທີ່ມາ:​ Squatty Potty
ການນັ່ງແບບສະບາຍ ເປັນມູມ 90 ອົງສາ ຈະເຮັດໃຫ້ລຳໄສ້ຖືກໜີບ ຖ່າຍຍາກ


ການນັ່ງຖ່າຍແບບຢ່ອງຢໍ້ ຫຼື ໃຫ້ຂາສູງຂຶ້ນເປັນມູນ 35 ອົງສາ ຈະເຮັດໃຫ້ລຳໄສ້ສຸດ ສາມາດຖ່າຍເທງ່າຍ
ເບິ່ງຄລີບອະທິບາຍ

No comments

Powered by Blogger.