ບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ ແລະ ບໍ່ຄວນເຮັດແບບນັ້ນ ອາຫານເຊົ້າເປັນອາຫານຄາບທໍາອິດຂອງວັນທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ, ເນື່ອງຈາກຮ່າງກາຍເຮົາໃຊ້ພະລັງງານມາທັງຄືນຕ້ອງການອາຫານ ແລະ ພະລັງງານຊົດເຊີຍໃນຍາມເຊົ້າ ອີກທັງການງົດອາຫານເຊົ້າຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ມີສະມາທິໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ເຮັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆໃຈກະວົນກະວາຍ ແລະ ຮ້ອຍທັງຮ້ອຍຈະກິນຫຼາຍໃນຄາບຕໍ່ມາຊຶ່ງອາດຈະກິນຫຼາຍກ່ວາການກິນອາຫານເຊົ້າ ແລະ ຕອນສວຍລວມກັນໃນເວລາປົກກະຕິອີກ.

ການອ້ວນ ຫລື ການຈ່ອຍຂອງຄົນເຮົານັ້ນບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງອົດອາຫານພຽງແຕ່ເລືອກກິນອາຫານທີ່ມີພະລັງງານນ້ອຍກ່ວາທີ່ຮ່າງກາຍໃຊ້ ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍນໍາໄຂມັນສ່ວນເກີນອອກມາໃຊ້ການອົດມື້ໜຶ່ງໃນມື້ນີ້ ແລ້ວຈັດໜັກໃນມື້ຕໍ່ໄປບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍຫຍັງເລີຍຊໍ້າຮ້າຍເຮົາຈະອ້ວນຫຼາຍກ່ວາເກົ່າອີກດ້ວຍ, ການກິນໃຫ້ນ້ອຍລົງ ແຕ່ເນັ້ນຜັກຜົນລະໄມ້ໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ອາຫານທີ່ໄຂມັນຕໍ່າ ການອອກກໍາລັງກາຍຕະຫຼອດ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດຫຼຸດນໍ້າໜັກໄດ້ຢ່າງຄ່ອຍເປັນຄ່ອຍໄປ ແລະ ບໍ່ເກີດຜົນເສຍໃດໆຕາມມາອີກ.

ທີ່ມາ: www.kapook.com

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.