ກະຊວງການເງິນຄາດວ່າ ການຈັດເກັບລາຍຈະໄດ້ດີຂຶ້ນຫຼັງກົດໝາຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມສະບັບປັບປຸງຖືກຮັບຮອງ

ພາຍຫຼັງທີ່ກົດໝາຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມສະບັບປັບປຸງ ຖືກຮັບຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2018 ຜ່ານມາ. ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າກົດໝາຍດັ່ງກ່າວຈະເປັນເຄື່ອງມືອັນສຳຄັນສຳລັບການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດສະໜອງງົບປະມານເຂົ້າໃນການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນຍັງຈະສາມາດຊ່ວຍຊຸກຍູ້ການຜະລິດ ແລະ ການດຳເນີນທຸລະກິດມີຄວາມຄ່ອງໂຕຫຼາຍຂຶ້ນ.

ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໄດ້ສະເໜີປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໃນຄັ້ງວັນທີ 20 ມີຖຸນາ 2018 ຜ່ານມາວ່າ: ກົດໝາຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ໄດ້ຖືກຮອງຮັບເອົາໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IV, ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, ລົງວັນທີ 26 ທັນວາ 2006 ແລະ ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງໃນປີ 2010 ເຊິ່ງປະກອບມີ VII ພາກ, 13 ໝວດ ແລະ 55 ມາດຕາ. ອີງໃສ່ການຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ໄດ້ມີການປັບປຸງໃນປີ 2014 ສະບັບເລກທີ 52/ສພຊ, ລົງວັນທີ 23 ກໍລະກົດ 2014 ເຊິ່ງປະກອບມີ X ພາກ, 10 ໝວດ ແລະ 67 ມາດຕາ ແລະ ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາຮອດປັດຈຸບັນ.

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ເຫັນວ່າ ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສຳຄັນ ໃນການຄຸ້ມຄອງການເກັບລາຍນຮັບງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ສາມາດລະດົມແຫຼ່ງລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ສາມາດສະໜອງດ້ານທຶນຮອນໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ພ້ອມທັງເປັນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ການດຳເນີນທຸລະກິດ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໄດ້ດີພໍສົມຄວນ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຖ້າທຽບກັບຄວາມເປັນຈິງຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນປັດຈຸບັນ ຫຼັກການຂອງອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ແລະ ການເປີດກວ້າງການພົວພັນກັບຕ່າງປະເທດ ເຫັນວ່າ ກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວ ຍັງມີບາງເນື້ອໃນ ທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການຂອງອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມຄື: ລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ທີ່ກຳນົດໃນປັດຈຸບັນ ຍັງບໍ່ໄປຕາມມາດຕະຖານ ຫຼື ຫຼັກການຂອງອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ຢ່າງເປັນຕ່ອງໂສ້ ເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ; ການເຂົ້າໃນລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ໃນກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແມ່ນກຳນົດສຳລັບທຸລະກິດທີ່ມີລາຍຮັບ 400 ລ້ານກີບຂຶ້ນໄປ, ແຕ່ການເຂົາລະບົບຍັງມີລັກສະນະແກ່ຍາວ ແລະ ມີຫຼາຍຂັ້ນຕອນ, ການຄຸ້ມຄອງ, ການຕິດຕາມກວດກາ ຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເຊິ່ງເປັນເຮັດໃຫ້ການຍົກລະດັບທຸລະກິດເຂົ້າໃນລະບົບຊັກຊ້າ ແລະ ມີການຫຼົບຫຼີກການເຂົ້າໃນລະບົບອາກອຍມູນຄ່າເພີ່ມ ເຊິ່ງສະຖິຕິການເຂົາໃນລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຍັງມີຈຳນວນໜ້ອຍຫຼາຍ ກວມບໍ່ຮອດ 20% ຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ເຂົ້າໃນລະບບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ.

ເຫດຜົນ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນ ຂອງການຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງກົດໝາຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ເຂັ້ມງວດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ມີນິຕິກຳທີ່ເປັນເຄື່ອງມືສຳຄັນຕົ້ນຕໍ ໃນການຄຸ້ມຄອງເກັບລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ງົບປະມານ, ການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການຂອງສາກົນ ຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ສະບັບນຳໃຊ້ຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ.

ກົດໝາຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ປັດຈຸບັນ ປະກອບມີ 10 ພາກ, 10 ໝວດ ແລະ 57 ມາດຕາ ສຳລັບສະບັບປັບປຸງໃໝ່ນີ້ ປະກອບມີ 8 ພາກ, 11 ໝວດ ແລະ 64 ມາດຕາ. ໃນນັ້ນມາດຕາ 17 (ປັບປຸງ) ອັດຕາອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ຄື: 1, ອັດຕາ ສິບສ່ວນຮ້ອຍ (10%) ສຳລັບການນຳເຂົ້າສິນຄ້າ, ການສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ທີ່ຖືກເສຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມຢູ່ພາຍໃນ ສປປ ລາວ; 2, ອັດຕາ ສູນສ່ວນຮ້ອຍ (0%) ສຳລັບການສົ່ງອອກສິນຄ້າໄປຕ່າງປະເທດ.

ຜ່ານການປະກອບຄຳເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາຂອງບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ບັນດາ ສສຊ ໄດ້ເຫັນດີຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ດ້ວຍຄະແນນສຽງທັງໝົດ 121 ທ່ານ ແລະ ເຫັນດີ 97 ທ່ານ ກວມເອົາ 80%, ບໍ່ເຫັນດີ 23 ທ່ານ ແລະ ບໍ່ອອກສຽງ 1 ທ່ານ.

ທີ່ມາ: ນສພ ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.