Header Ads

ແຈ້ງການ

ລັດຖະບານ

ເພື່ອແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ

Ad Home

ຈະແກ້ໄຂແນວໃດ? ເມື່ອຄົນໃກ້ໂຕເຮົາເກີດອາການສະມັກ

6:42:00 PM
ຈະແກ້ໄຂແນວໃດ ເມື່ອຄົນໃກ້ໂຕເຮົາເກີດອາການສະມັກ ອາການສະມັກ ມັກເກີດຈາກອາຫານ ຫຼື ສິ່ງໃດໜຶ່ງຫຼົງເຂົ້າໄປໃນຫຼອດລົມ ຫຼື ທາງເດີນຫາຍໃຈ ເຮັດໃຫ້ຜູ...Read More

ການກຸສົນ

ບັນເທີງ

Powered by Blogger.